• SZKOŁA WSPÓŁPRACY

    •  

     Znalezione obrazy dla zapytania współpraca         SZKOŁA WSPÓŁPRACY    Znalezione obrazy dla zapytania współpraca

     Nasza szkoła uczestniczy w projekcie MEN „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego jednym z głównych celów jest wprowadzenie nowego modelu współpracy pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu od marca 2014r. do czerwca 2014r. braliśmy udział w szkoleniach i warsztatach. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz na terenie szkoły zaowocowała opracowaniem indywidualnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości szkoły programu współpracy. Przygotowany program na rok szkolny 2014/2015 jest obecnie wdrażany.

      

     SZKOLNY PROGRAM  AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY  (SPAW) W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA I KAZIMIERZA   BOGDANOWICZÓW W NADRYBIU   

     ROK SZKOLNY 2014\15

      

                                            Cele SPAW

      

     Usprawnienie komunikacji pomiędzy nauczycielem - uczniem a rodzicem.

     − Zwiększenie zaangażowania rodziców i uczniów w życie szkoły.

     − Pobudzanie do aktywności i samodzielnego podejmowania inicjatyw.

     − Przyjmowanie odpowiedzialności i dotrzymywanie zobowiązań.

     - Wykorzystywanie różnorodności poglądów.

     - Określanie swoich ,,mocnych stron” i wykorzystywanie ich.

     - Wypracowywanie kompromisów i likwidowanie konfliktów.

                                                   Zasady współpracy:

       Wzajemne okazywanie szacunku i zaufania, precyzowanie oczekiwań i wspólne rozwiązywanie problemów są gwarantem dobrej współpracy.

      

     1.  Komunikacja

             wspólne spotkania informacyjne S.U z R.R, R.R z R.P i S.U z R.P,

     • informacja drogą elektroniczną,
     • tablice informacyjne, ogłoszeniowe,
     • badania ankietowe,
     • bezpośredni kontakt z wychowawcą, przedstawicielem Rady Rodziców, przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego, przedstawicielem Rady Pedagogicznej, dyrekcją,
     • wyrażanie swoich uwag i propozycji w sposób anonimowy

         - tajne głosowanie,

         - skrzynka pomysłów i uwag ,               

              2.    Organizacja wspólnych spotkań U,R ,N

                Spotkania organizowane będą 1 raz na 3 miesiące, w których biorą udział      

               przedstawiciele  trzech grup:

     • zebranie zwołuje dyrektor na swój wniosek lub na wniosek przedstawiciela R.P, R.R,lub S.U,
     • informacje o terminie i programie spotkania będą umieszczane na tablicy informacyjnej, listownie oraz bezpośrednio na apelu szkolnym i w klasach,
     • program spotkania ustalają osoby na wniosek których zostało zwołane spotkanie.

      

     3.    Proces tworzenia pomysłów

      

               Przedstawiciele poszczególnych grup R.P, R.R, S.U. zbierają  informacje i

               propozycje zgodnie z wypracowanymi formami komunikacji  ad.1.         

      

       4.  Sposób podejmowania decyzji we wspólnych sprawach

     • zgłoszone uwagi i pomysły są konsultowane wśród całej społeczności szkolnej, (grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice, pracownicy)
     • uzgodnienie końcowego wniosku następuje decyzją większości głosów,
     • ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uzgodnionego końcowego wniosku,
     • o podjętych decyzjach, działaniach i stopniu ich realizacji informowana jest cała społeczność szkolna na bieżąco (bezzwłocznie).

      

      Szkolny Program Aktywnej Współpracy(SPAW)zawiera trzy główne obszary:

      1.Dydaktyka i wychowanie.

      2.Organizacja pracy.

      3.Przestrzeń szkolna.

     W tych obszarach planuje się  działania do wspólnej realizacji.

     PLAN SZKOLNEGO PROGRAMU AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY (SPAW) NA ROK SZKOLNY  2014/2015

     do pobrania poniżej:

      

     PLAN_SZKOLNEGO_PROGRAMU_AKTYWNEJ_WSPOLPRACY_NA_ROK_SZKOLNY_2014.pdf