• AKTUALNOŚCI "BEZPIECZNA+"

    • Program Bezpieczna + w Nadrybiu

     Od września do grudnia 2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nadrybiu realizowano program Bezpieczna+ . Projekt  przeprowadzony był w ramach Rządowego programu wspomagania  organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.                                            Koordynatorem działań na terenie placówki była pani Agnieszka Sobiesiak.  Działania w ramach projektu ukierunkowane były na  tworzenie pozytywnego klimatu szkoły, bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  promowanie aktywności uczniów, integracji środowiska uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, w tym otwartości szkoły na szeroko pojęte środowisko lokalne,  popularyzowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nabywanie kompetencji psychospołecznych, wspieranie działań nastawionych na pomoc potrzebującym oraz działań antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej spowodowanej stereotypami i uprzedzeniami, profilaktyce uzależnień, rozpoznawanie zagrożeń i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, a także wspieranie uczniów w nabywaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje rówieśnicze.

     Dzięki realizacji programu odbyły się zajęcia  teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową, warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  warsztaty rozwijające zdolności interpersonalne uczniów oraz przygotowujące do rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje rówieśnicze, spotkania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Policji oraz spotkanie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie panią Ewą Kaźmierczak oraz panią Małgorzatą Chruścik  dotyczące pomocy osobom potrzebującym w środowisku lokalnym.  Ponadto młodzież uczestniczyła w wyjeździe do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Świdniku oraz w warsztatach robienia stroików bożonarodzeniowych w Domu Seniora „Senior-Wigor” w Bogdance. W ramach programu odbyło się spotkanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Janowicy, gdzie młodzież z ZSP w Nadrybiu zaprezentowała  krótkie przedstawienie promujące udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym. Społeczność szkolna włączyła się również w zorganizowanie  i przeprowadzenie wielu akcji charytatywnych: m.in.   „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Adopcja na odległość”, „Szlachetna Paczka”, „Góra grosza”, zbiórka nakrętek dla Fabianka.

     Uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Puchaczów zostały zaproszone do wzięcia udziału w  Gminnym Konkursie Plastycznym „Jestem bezpieczny-dbam o siebie i bliskich”.

                 W ramach realizacji projektu zakupiono: rowery młodzieżowe oraz kaski, fantoma wraz z akcesoriami do pierwszej pomocy,  artykuły papiernicze, dekoracyjne i piśmiennicze oraz rekwizyty do przedstawień. Koszt realizacji programu wyniósł 10200 zł. Cykliczność realizowanych zadań pozwoli na zapewnienie trwałości efektów wypracowanych podczas projektu.

                                                                                     Agnieszka Sobiesiak

      

     "RATUNKU! WYPADEK!"- PRZEDSTAWIENIE 

     Uczniowie naszej szkoły z chęcią podejmują działania i angażują się w akcje związane z pierwszą pomocą. Biorą udział w konkursach teoretycznych i praktycznych z zakresu pomocy osobom poszkodowanym.

     Chcąc podzielić się umiejętnościami i wiedzą, nasza drużyna Młodych Ratowników przygotowała przedstawienie          z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w chwili wypadku komunikacyjnego. 

     Premiera przedstawienia odbyła się 20 listopada, gdzie uważnymi widzami były nasze przedszkolaki i uczniowie      klas 1 - 3.

     Kolejnego dnia dziewczęta wystąpiły w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Janowicy, gdzie osoby niepełnosprawne mogły poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa i udzielania pomocy osobom poszkodowanym, a także zobaczyć jak należy wykonywać resuscytację krążeniowo - oddechową.

     Po prezentacji nasi Ratownicy otrzymali gromkie brawa i drobne upominki wykonane przez podopiecznych WTZ.

     Skład Szkolnej Drużyny Ratowniczej: Woźnica Bożena (kl.7), Radko Martyna (kl.7), Fabian Oliwia (kl.7), Wrona Agnieszka (kl.6), Kociuba Gabriela (kl.6), Gołębiowska Gabriela (kl.6), Cyfra Małgorzata (kl.6), Baryła Weronika (kl.6)

     Monika Gargol

      


     KONKURS TEORETYCZNY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

     14 listopada 2017r. chętni uczniowe naszej szkoły wzięli udział w konkursie teoretycznym z zakresu pierwszej pomocy. Konkurs był podzielony na dwie kategorie wiekowe: klasy 1-3 i klasy 4-7. Test składał się z pytań zamkniętych, gdzie prawidłowa odpowiedź była tylko jedna. 

     Spośród 12 uczniów klas 1-3 największą liczbę punktów otrzymał Wiktor Walczuk z klasy 3.

     II miejsce zajął Hubert Eichelberger klasa 3, III miejsce - Maja Żmuda klasa 2.

     Wyróżnienia w kategorii klas 1-3 otrzymali: Samanta Stachura (kl.3), Paweł Niewęgłowski (kl.2), Szymon Gil (kl.1)

     W kategori klas starszych udział wzięło 30 uczniów, gdzie zwycięstwo przypadło Weronice Baryła z klasy 6. Miejsce II zajęła Gabriela Gołębiowska z klasy 6, natomiast III miejsce przypadło Martynie Radko z klasy 7.

     Wyróżnienia odebrali: Agnieszka Wrona (kl.6), Oliwia Fabian (kl.7), Julia Styś (kl.5)

     Laureaci i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody.

     Wszystkim uczniom gratulujemy, że posiadają dużą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  

     Monika Gargol

      

           Mediator zawodowy 

     "Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając stronom jednakże żadnego rozstrzygnięcia - w wypracowaniu kompromisu."

     Uczniowie klas 6 i 7 mieli możliwość poznania tajników pracy mediatora zawodowego.                                                                                        Pani Ewa Cichocka - mediator zawodowy Sądu Rejonowego Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, spotkała się z naszą młodzieżą w dniu 30 października.                                                                                                                                                                                                 Pani mediator wskazała istotne pojęcia związane ze sposobem rozwiązywania konfliktów, takie jak: negocjacje, mediacje, arbiter, mediator, a także podała ich znaczenie, podkreślając różnice w drodze do porozumienia stron.                                                                                      Przedstawiła najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się dobry mediator, w tym MEDIATOR RÓWIEŚNICZY.

     ZASADY MEDIACJI:

     Dobrowolność - strony same decydują o przystąpieniu do mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji.

     Bezstronność - mediator nie ocenia stron, ani nie przyznaje im racji.

     Neutralność – mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań.

     Poufność – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą.

     Akceptowalność – strony wyrażają zgodę na mediatora i na mediację.

     Bezinteresowność – mediator nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tego co jest przedmiotem negocjacji między stronami.

     Okazywanie szacunku – mediator musi zabezpieczyć warunki rozmowy tak, by strony odczuwały, że są szanowane.

     Monika Gargol


     „Nie patrz-tylko pomóż”-warsztaty udzielania pierwszej pomocy
     25 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nadrybiu w ramach programu BEZPIECZNA + odbyło się szkolenie            w zakresie  udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty przeprowadzili  pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lublinie  wraz ze studentami ratownictwa medycznego Akademii Medycznej w Lublinie. Przeszkoleni zostali wszyscy uczniowie, zainteresowani rodzice, nauczyciele oraz pracownicy.
      Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z podstawą prawną udzielania pierwszej pomocy medycznej, zapewnieniem  bezpieczeństwa własnego, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego, poznali zasady wzywania pomocy. Nabyli wiedzę teoretyczną na temat postępowania ratowniczego w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia tj.  zadławień,  zatruć, ran i krwawień, urazów kostno – stawowych, urazów głowy, drgawek i hipoglikemii, ale również w sposób praktyczny przećwiczyli  umiejętność resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i u dzieci.
     A. Sobiesiak

      


     Mediatorzy rówieśniczy

     W ramach programu "Bezpieczna+" i projektu "Mediacje rówieśnicze sposobem rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży" uczniowie klasy 6 i 7 spotkali się 9 października z panią  Eleonorą Tymecką - Porębiak - sędzią i koordynatorem ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Młodzież poznała tajniki i trudności związane z pracą sędziego, a także otrzymała liczne wskazówki i odpowiedzi na nurtujące pytania, takie jak: Jak zostać dobrym mediatorem? Kto może być mediatorem?, Jakie cechy powinien mieć mediator rówieśniczy? Pani Sędzia przypomniała uczniom o ich prawach i obowiązkach wynikających z różnych dokumentów tj. Konwencja Praw Dziecka, jak również odpowiedzialności zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.

     Przed młodzieżą jeszcze spotkanie z mediatorem zawodowym, na które czekąją z zainteresowaniem.

     Monika Gargol

      


     Próbna ewakuacja

     W dniu 4 października 2017r. w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego odbyła się próbna ewakuacja z udziałem starażaków Komendy Powiatowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łęcznej. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie przedszkolaków,  uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się  w przypadku wybuchu pożaru.  Dokładnie o godzinie 11.15 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz  z wychowankami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest plac przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, przedszkolaki, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi.
     Na boisku nauczyciele złożyli meldunek. Okazało się, że  wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i przedszkole.
     Po przeprowadzonej kontroli budynku odwołano alarm i wszyscy  wrócili na zajęcia.
     Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Uczniowie szkoły podstawowej, przedszkolaki oraz pracownicy sprawnie opuścili budynek zgodnie z obowiązującymi  procedurami.

     Agnieszka Sobiesiak


     Spotkanie z policjantką

     27 września 2017 roku  zgodnie z harmonogramem działań zawartych w projekcie "BEZPIECZNA +"  w Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu odbyło się spotkanie z policjantką.  W pogadance uczestniczyli uczniowie klasy I-III,   a następnie klasy IV-VII. Funkcjonariuszka policji omówiła  zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,  przypomniała numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Podkreślała, jak ważne jest przestrzeganie przepisów, zarówno przez dzieci, młodzież, jak i dorosłych oraz informowała o restrykcjach grożących za ich nieprzestrzeganie.

     A. Sobiesiak

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu
   • sekretariat@zspnadrybie.pl
   • 081 75-75-102 fax 081 75 75 102 Godziny pracy sekretariatu 7:00 do 15:00 Godziny przyjęć interesantów przez panią dyrektor Marię Paryła codziennie od 9:00 do 14:00
   • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nadrybiu Nadrybie - Dwór 88 21-013 Puchaczów Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych