• Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds przemocy w rodzinie w Puchaczowie

    •  
      
      
     INFORMACJE OGÓLNE
      
     Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Puchaczów został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Puchaczów. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Świdniku, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Puchaczów. Pracę zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
                
          Do ogólnych celów działalności zespołu można zaliczyć usprawnianie systemu przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz reagowanie na problemy społeczne dotyczące przejawów przemocy w rodzinie, w szczególności:
     1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
     2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
     3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
     4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
     5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
      
         Do zadań zespołu należy pomoc osobom i rodzinom w indywidualnych przypadkach, gdy zostaje założona Niebieska Karta, która jest podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. W tych sytuacjach zostają powołane grupy robocze, których zadaniem jest:
     1. opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie,
     2. monitorowanie sytuacji rodzin,
     3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin.